Financials

Period 2021-22Downloads​
Shareholding Pattern for Sept 2021 Download
Shareholding Pattern for June 2021 Download
Period 2020-21Downloads​
Shareholding Pattern for March 2021 Download
Shareholding Pattern for Dec 2020 Download
Shareholding Pattern for Sept 2020 Download
Shareholding pattern for June 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Shareholding pattern for March 2020 Download
Shareholding pattern for December 2019 Download
September 2019 Download
June 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download
December 2013 Download
September 2013 Download
June 2013 Download
Period 2012-13Downloads
March 2013 Download
December 2012 Download
September 2012 Download
June 2012 Download
Period 2011-12Downloads
March 2012 Download
December 2011 Download
September 2011 Download
June 2011 Download
PeriodDownloads
Annual Report 2020-21 Download
Annual Report 2019-20 Download
Annual Report 2018-2019 Download
Annual Report 2017-2018 Download
Annual Report 2016-2017 Download
Annual Report 2015-2016 Download
Annual Report 2014- 2015 Download
Period 2021-22Downloads
Financial Results for June, 2021 Download
Financial Results for Sept 2021 Download
Period 2020-21Downloads
Financial Results for March 2021 Download
Financial Results for Dec 2020 Download
Financial Results for Sept 2020 Download
Financial Results for June, 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Financial Results for March, 2020 Download
Financial Results for December, 2019 Download
September 2019 Download
June 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download
December 2013 Download
September 2013 Download
June 2013 Download
Period 2012-13Downloads
March 2013 Download
December 2012 Download
September 2012 Download
June 2012 Download
Period 2011-12Downloads
March 2012 Download
December 2011 Download
September 2011 Download
June 2011 Download
PeriodDownloads
List of Shareholders for transfer of shares to IEPF 2021 Download
List of shareholders for transfer of shares to IEPF 2020 Download
31.03.2019 Download
AGM 2018 Download
AGM 2017 Download
AGM 2016 Download
AGM 2015 Download
Shares Transferred to IEPF 2019 Download
Shares Transferred to IEPF 2018 Download
Shares Transferred to IEPF 2017 Download
Period 2021-22Downloads​
CG Report for Sept 2021 Download
CG Report for June 2021 Download
Period 2020-21Downloads​
CG Report for March 2021 Download
CG Report for Dec 2020 Download
Corporate Governance Reports for Sept 2020 Download
Corporate Governance Reports for June 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Corporate Governance Reports for March 2020 Download
Corporate Governance Reports for December 2019 Download
Corporate Governance Report for September, 2019 Download
Corporate Governance Report for June, 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download
Shareholding Pattern
Period 2021-22Downloads​
Shareholding Pattern for Sept 2021 Download
Shareholding Pattern for June 2021 Download
Period 2020-21Downloads​
Shareholding Pattern for March 2021 Download
Shareholding Pattern for Dec 2020 Download
Shareholding Pattern for Sept 2020 Download
Shareholding pattern for June 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Shareholding pattern for March 2020 Download
Shareholding pattern for December 2019 Download
September 2019 Download
June 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download
December 2013 Download
September 2013 Download
June 2013 Download
Period 2012-13Downloads
March 2013 Download
December 2012 Download
September 2012 Download
June 2012 Download
Period 2011-12Downloads
March 2012 Download
December 2011 Download
September 2011 Download
June 2011 Download
Annual Reports
PeriodDownloads
Annual Report 2020-21 Download
Annual Report 2019-20 Download
Annual Report 2018-2019 Download
Annual Report 2017-2018 Download
Annual Report 2016-2017 Download
Annual Report 2015-2016 Download
Annual Report 2014- 2015 Download
Financial Results
Period 2021-22Downloads
Financial Results for June, 2021 Download
Financial Results for Sept 2021 Download
Period 2020-21Downloads
Financial Results for March 2021 Download
Financial Results for Dec 2020 Download
Financial Results for Sept 2020 Download
Financial Results for June, 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Financial Results for March, 2020 Download
Financial Results for December, 2019 Download
September 2019 Download
June 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download
December 2013 Download
September 2013 Download
June 2013 Download
Period 2012-13Downloads
March 2013 Download
December 2012 Download
September 2012 Download
June 2012 Download
Period 2011-12Downloads
March 2012 Download
December 2011 Download
September 2011 Download
June 2011 Download
Unpaid Dividend Details
PeriodDownloads
List of Shareholders for transfer of shares to IEPF 2021 Download
List of shareholders for transfer of shares to IEPF 2020 Download
31.03.2019 Download
AGM 2018 Download
AGM 2017 Download
AGM 2016 Download
AGM 2015 Download
Shares Transferred to IEPF 2019 Download
Shares Transferred to IEPF 2018 Download
Shares Transferred to IEPF 2017 Download
Corporate Governance Reports
Period 2021-22Downloads​
CG Report for Sept 2021 Download
CG Report for June 2021 Download
Period 2020-21Downloads​
CG Report for March 2021 Download
CG Report for Dec 2020 Download
Corporate Governance Reports for Sept 2020 Download
Corporate Governance Reports for June 2020 Download
Period 2019-20Downloads
Corporate Governance Reports for March 2020 Download
Corporate Governance Reports for December 2019 Download
Corporate Governance Report for September, 2019 Download
Corporate Governance Report for June, 2019 Download
Period 2018-19Downloads
March 2019 Download
December 2018 Download
September 2018 Download
June 2018 Download
Period 2017-18Downloads
March 2018 Download
December 2017 Download
September 2017 Download
June 2017 Download
Period 2016-17Downloads
March 2017 Download
December 2016 Download
September 2016 Download
June 2016 Download
Period 2015-16Downloads
March 2016 Download
December 2015 Download
September 2015 Download
June 2015 Download
Period 2014-15Downloads
March 2015 Download
December 2014 Download
September 2014 Download
June 2014 Download
Period 2013-14Downloads
March 2014 Download